1. SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Zajęcia odbywają się online za pomocą komunikatora Zoom (https://zoom.us/) , który Uczeń zobowiązany jest zainstalować przed umówionym spotkaniem. Zarówno Uczeń jak i Nauczyciel dbają o dobrą jakość połączenia internetowego, umożliwiającą przeprowadzenie spotkania bez zakłóceń. W przypadku gdy nastąpią zakłócenia (niezależnie po której stronie), po wspólnym ustaleniu lekcja może zostać przełożona na inny termin bez konsekwencji. Podczas lekcji wymagana jest włączona kamera oraz mikrofon.

  • PUNKTUALNOŚĆ. 

Na zajęcia łączymy się punktualnie. Nie ma możliwości przedłużenia lub wcześniejszego rozpoczęcia zajęć, gdy wcześniej lub później zapisane są inne osoby. W przypadku nie połączenia się przez Ucznia w ciągu 15 minut od umówionej godziny rozpoczęcia zajęć, zajęcia traktowane są jako nieterminowo odwołane i należy opłacić je w 100%.

  1. ODWOŁYWANIE I PRZEKŁADANIE ZAJĘĆ. 

Istnieje możliwość odwołania/zmiany terminu zajęć (jedynie pisemnie – mailowo paniodfizy@gmail.com, poprzez messanger, lub SMS +48513415454 ) bez ponoszenia dodatkowych kosztów w dzień poprzedzający planowane spotkanie.

Odwołanie zajęć w dniu zajęć skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty: w przypadku odwołania do 5 h przed planowanym spotkaniem opłata wynosi 50% ustalonej ceny, w przypadku odwołania poniżej 5 h lekcja jest płatna w 100%.

Istnieje także możliwość odpracowania zajęć odwołanych (niezależnie od tego, czy były odwołane terminowo czy też nie) pod warunkiem dostępności nauczyciela w innym terminie. Odpracowanie zajęć nie zwalnia jednak z opłaty za nieterminowe odwołanie. Propozycja odpracowania zajęć powinna wyjść od Rodzica lub Ucznia. Zbyt częste odwołania mogą skutkować zakończeniem współpracy.

  1. ODWOŁYWANIE I PRZEKŁADANIE ZAJĘĆ PRZEZ NAUCZYCIELA. 

Obowiązuje zasada obustronnego porozumienia. Zajęcia odwołane przez Nauczyciela w dniu planowanych zajęć (także niezalogowanie się przez Nauczyciela w ciągu 15 minut od umówionej godziny rozpoczęcia zajęć) zostaną zrekompensowane w postaci darmowych następnych zajęć lub zwrotu 100% kosztów tychże zajęć w formie przelewu.

  1. MATERIAŁY. 

Materiały wysyłane są drogą mailową do samodzielnego wydrukowania, a uczeń ma obowiązek zapoznać się z nimi tzn. sprawdzić, czy doszły i poprawnie się pobierają. Wszelkie problemy należy zgłaszać wcześniej, a nie na początku lub w trakcie kolejnych zajęć.

  1. SYSTEMATYCZNOŚĆ. 

Uczeń zobowiązuje się w momencie podjęcia współpracy do systematycznej bieżącej nauki i odrabiania zadanych prac domowych. Rozwiązane prace domowe powinny zostać wysłane na e-mail lub Messanger Nauczyciela najpóźniej w dzień poprzedzający spotkanie. Nagminne nieodrabianie prac domowych może skutkować zakończeniem współpracy.

  1. PŁATNOŚCI. 

Po wspólnym ustaleniu ilości zajęć na kolejny miesiąc należy opłacić zajęcia z góry przelewem (za pomocą przelewu bankowego lub bramki płatności). Przelew musi dotrzeć na konto nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć, inaczej zajęcia się nie odbędą. W sytuacjach losowych uniemożliwiających którejkolwiek ze stron kontynuację nauki Nauczyciel zwraca pieniądze za niewykorzystane godziny, o ile nie doszło do zbyt późnego odwołania. Nieuiszczenie płatności w ustalonym terminie skutkować będzie pisemnym upomnieniem oraz wszczęciem procedury egzekucyjnej wg przepisów prawa cywilnego i karnego.