Regulamin konkursu

  1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs pod nazwą „Doświadczenia fizyczne ze SmartBee”  (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest przez Izabela Kondratowicz Pani od fizyki (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Organizator przeprowadza Konkurs na portalu społecznościowym Facebook http://www.facebook.com (zwany dalej „Serwis Facebook”) na grupie na Facebooku „#Kreatywne Panie od Fizyki”, która znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/groups/764708235006325 zwana dalej „Stroną Konkursową”) po zapisie na listę zainteresowanych serią spotkań live „Doświadczenia fizyczne ze SmartBee” https://dashboard.mailerlite.com/forms/407398/106348592184166071/share. Informacje o Konkursie przekazane zostaną osobom uczestniczącym na żywo w serii spotkań live oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail dla osób zapisanych na listę zainteresowanych.

3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

4. Konkurs trwa od dnia 6/12/2023 do dnia 8/12/2023 do godz. 23:59.

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

  1. Komisja Konkursowa

1. Głównym celem powołanej przez Organizatora komisji konkursowej (zwanej dalej „Komisja Konkursowa“) jest dokonanie oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wybór  1 zwycięskiego zgłoszenia.

2. Wszystkie decyzje, które podejmie Komisja Konkursowa, są ostateczne. Oznacza to, że nie podlegają one zaskarżeniu.

  1. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Każda osoba, która spełni wszystkie poniżej wymienione kryteria, staje się uczestnikiem Konkursu (zwany dalej „Uczestnik“):

a) poda prawdziwe dane (w szczególności imię i nazwisko),

b) poda prawidłowy adres e-mail

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu.

3. Konkurs trwa od dnia 6/12/2023 do dnia 8/12/2023 do godz. 23:59.

4. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 12/12/2023 na Stronie Konkursowej.

IV Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Każda osoba, która chce uczestniczyć w Konkursie, musi przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe „Dlaczego warto przeprowadzać doświadczenia na lekcji fizyki?” (zwane dalej „Zgłoszenie“). Zgłoszenia należy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/1tN4ITzkfuqzRhJYYSjfL_KEGNRIEt_2TfICGip_AU4U/edit

2. Uczestnik może dodać jedno Zgłoszenie i otrzymać jedną nagrodę.

3. Imię oraz propozycja konkursowa każdego Uczestnika mogą zostać umieszczone na Stronie Konkursowej.

4. Przesłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika Konkursu, że posiada pełnię praw autorskich do przesłanych Organizatorowi Zgłoszeń i żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi, w wypadku korzystania przez Organizatora podczas i w celach związanych z Konkursem.

5. Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania ze Zgłoszeń na potrzeby

przeprowadzenia Konkursu, w tym do ich publikacji w Serwisie Facebook.

6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanej pracy konkursowej do czynności związanych z Konkursem i jego promocją.

7. Organizator zastrzega, że wszystkie zgłoszenia, które nie spełnią podanych warunków, będą odrzucane.

8. Zwycięzcami Konkursu (zwanym dalej „Zwycięzcą“) i laureatami 1 zestawu nagród zostaje osoba, której Zgłoszenie zostaną wskazane przez Komisję Konkursową.

9. Informacja o wygranym Konkursie oraz o warunkach odbioru Nagrody zostanie wysłana do Zwycięzcy na adres e-mail, z którego nadesłano Zgłoszenie.

10. Informacja o wygranych Nagrodach zostanie umieszczona na Stronie Konkursowej.

11. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy na koszt Organizatora. Organizator pokrywa koszt wysyłki jedynie do granic Polski. W przypadku konieczności wysyłki Nagrody poza granice Polski, Zwycięzca pokrywa różnicę.

12. Nagrody zostaną przesłane na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

13. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

V Nagrody

1. Organizator przygotował następujące nagrody dla zwycięzców: 1 zestaw eksperymentów: Klasowe Laboratorium SmartBee Club Elektrostatyka.

2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę oraz wymianie na Nagrody innego rodzaju

3. Organizator zastrzega, że zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść praw z wygranej Nagrody na osoby trzecie.

4. Nagrody wysyłane są w ciągu 14 dni po zakończeniu Konkursu.

5. Nagrody ufundowała firma SmartBee Club sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

VI Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania.

2. Uczestnicy mają prawo zgłaszać reklamacje do sposobu przeprowadzania Konkursu na piśmie w czasie jego trwania, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

3. Reklamacje, które zostaną zgłoszone po wyznaczonym terminie nie wywołują skutków prawnych.

4. Wszelkie Reklamacje powinny być przesłane drogą pocztową na adres Organizatora i winny zawierać dane personalne i adresowe Uczestnika, jak również dokładny opis reklamacji.

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6. Regulamin Konkursu pn. „Doświadczenia fizyczne ze SmartBee” wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.